Współczesne społeczeństwo jest świadome wartości przestrzeni, w której żyje i coraz częściej domaga się bezpośredniego wpływu na kierunki jej przemian. Dlatego władze lokalne powinny włączać lokalne społeczności w planowanie i ocenę procesów rozwoju oraz zwiększać świadomość złożoności tych zagadnień.

Nadrzędnym zadaniem projektu „Planning For Real” (PFR) jest poznanie i wdrożenie przez instytucje publiczne kilku europejskich krajów innowacyjnej metody partycypacji społecznej stosowanej od wielu lat w Wielkiej Brytanii. Metoda ta polega na zaangażowaniu społeczności lokalnych w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej, poprzez efektywne konsultacje społeczne, wspieranie lokalnych grup w rozwijaniu działań oddolnych, promocję odrębnych tożsamości, budowę potencjału społecznego i stymulowanie innowacji.

Projekt współpracy wielostronnej „Planning for Real” (PFR) realizowany jest przy wsparciu finansowym Uni Europejskiej w ramach edukacyjnego programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” – akcja „Transfer Innowacji”. Czas trwania projektu przewidziany jest na okres dwóch lat (2013 – 2015).

Partnerami projektu są:

  • Pistes – Solidaires (Francja) – partner wiodący
  • Accord Housing Association (Wielka Brytania)
  • Denzil Belediyesi (Turcja)
  • Euro Innovanet srl (Włochy)
  • Nornir (Wielka Brytania)
  • Województwo Dolnośląskie (Polska)

Celem projektu jest dostosowanie i transfer innowacyjnej metodologii PFR w czterech krajach partnerskich. Ma on przyczynić się do większego uspołecznienia procesów rozwoju, a także posłuży do poszerzenia wiedzy naukowej w tym obszarze i jej upowszechnienia poprzez publikacje opracowane i wydane w czasie realizacji projektu.

Projekt przygotuje wspólne obszary działań wykraczających poza okres trwania projektu, w tym utworzenie międzynarodowej sieci kontaktów dla rozpowszechniania i implementacji narodowych programów PFR, stworzenie dostosowanych do krajowych potrzeb pakietów praktycznych technik i narzędzi, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności profesjonalistów oraz zwiększenie świadomości społeczności lokalnych co do roli i możliwości partycypacji społecznej.

Have a question ?
Contact us via e-mail and we will get to you as soon as possible.