ENGLISH The overall objective of the ‘Planning For Real’ (PFR) project is familiarisation and implementation of innovation methods of public participation that have been used for many years in the UK, by public institutions of several European countries. This method relies on the involvement of local communities (...)
read more
FRANÇAIS ’objectif général du projet Planning for Real (PFR) est la familiarisation et la mise en œuvre par les institutions publiques de nombreux pays européens de méthodes innovantes de participation publique telles qu’elles sont pratiquées depuis de nombreuses années au Royaume-Uni. Cette méthode s’appuie (...)
plus
ITALIANO Obiettivi generali del progetto 'Planning For Real' (PFR) sono la familiarizzazione con metodi innovativi di pubblica partecipazione che sono stati utilizzati per molti anni nel Regno Unito e la loro applicazione da parte di istituzioni pubbliche di diversi paesi europei. Questo metodo si basa sul (...)
continua
POLSKI Nadrzędnym zadaniem projektu „Planning For Real” (PFR) jest poznanie i wdrożenie przez instytucje publiczne kilku europejskich krajów innowacyjnej metody partycypacji społecznej stosowanej od wielu lat w Wielkiej Brytanii. Metoda ta polega na zaangażowaniu społeczności lokalnych w procesy (...)
czytaj więcej
TÜRKÇE “Gerçek için Planlama (PFR)” projesinin ana hedefi; İngiltere’de halkın katılımını sağlamak için uzun yıllardan bu yana kullanılan yenilikçi metodların Avrupa’da çeşitli kamo kurum ve organizasyonları tarafından da benimsenmesi ve uygulanmasıdır. Bu metod toplumun; etkili bir kamu (...)
fazlası için
Have a question ?
Contact us via e-mail and we will get to you as soon as possible.